Vedtekter

§1 Foreningens navn

 Foreningens navn er: LUBUNGA og ble stiftet 01.12.2012 i Skien.

§2 Hovedkontor og varighet

Hovedkontoret til Organisasjonen er etablert i Aunevegen 57, 7340 Oppdal i Norge og kan endres etter vedtak i generalforsamlingen. LUBUNGA opererer i hele Norge og har en ubegrenset varighet.

§3 Formål

LUBUNGA er en frivillig organisasjon som organiserer Fuliru og Vira familier , nevøer og nieser og enkeltpersoner med tilknytting til Vira eller Fuliru kultur i Norge. Organisasjonen er en sosial gruppe og apolitisk.
LUBUNGA arbeidere for å styrke solidaritet bland medlemmene.
LBUNGA arbeider for å bygge og opprettholder samhold og brorskap blant medlemmene. LUBUNGA er lagt til å samarbeide med andre organisasjoner i diaspora Fuliiru-Vira som retter seg mot utviklingsprosjekter og velvære ordninger i Uvira.
LUBUNGA arbeider for at medlemmene skal være en naturlig del av det norske samfunn, samtidig som de kan beholde sin kulturelle identitet.
LUBUNGA arbeider for å styrke og fremme barn og ungdommers fysiske og psykiske utvikling og arbeide for at de lærer seg om sin egen kultur og identitet uten at de fremmedgjøres i det norske samfunnet.
LUBUNGA arbeider for barneoppdragelse uten vold.
LUBUNGA motarbeider andre former for bruk av vold og andre overgrep.
LUBUNGA arbeider for å øke medlemmenes forståelse av hvordan det norske samfunnet fungerer.

§4 Juridisk person

 Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§5 Medlemmer

 Fuliru og virafamilier, nevøer, nieser og enkeltpersoner i Norge og som har fylt 16 år og som støtter og sier seg enig i foreningens formålsparagraf, kan bli medlem av foreningen.

Søknad om medlemskap sendes foreningens styre, som må behandle søknaden innen en måned. Styret kan avslå en søknad om medlemskap. Dette krever enighet i foreningens styre. Grunnen til avslaget skal skriftlig meddeles den/de det gjelder. Personer som har søkt om medlemskap og fått avslag, kan søke medlemskap på nytt etter ett år fra den dato de mottok beskjed om avslaget.

Personer som tas opp som medlem, skal også meddeles dette skriftlig

§6 Stemmerett og valgbarhet

 Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
Et familiemedlemskap berettiger til to stemmer på årsmøter og medlemsmøter, forutsatt at disse selv er tilstedeværende.

§7 Kontingent

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§9 Årsmøte

 Årsmøtet, som holdes hvert år i desember måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring per SMS eller E-post evt. i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av LUBUNGA.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver

 
<style=”margin-left:20px;”>Årsmøtet skal:</style=”margin-left:20px;”>

  1. Behandle LUBUNGAs årsmelding
  2. Behandle LUBUNGAs regnskap i revidert stand
  3. Behandle innkomne forslag
  4. Fastsette kontingent
  5. Vedta LUBUNGAs budsjett
  6. Velge:

a) Leder og nestleder
b) PR-ansvarlig og styremedlem(mer)
c) Revisor og dennes stedfortreder

§13 Ekstraordinære årsmøter

 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret

 Foreningen ledes av et styre på FEM (5) antall medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Administrere og føre nødvendig kontroll med LUBUNGAs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Representere LUBUNGA utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15 Grupper /avdelinger

 LUBUNGA kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

LUBUNGAs årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele LUBUNGA, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere LUBUNGA utad uten styrets godkjennelse.

§16 Vedtektsendring

 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

  §17 Oppløsning

 Oppløsning av LUBUNGA kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av LUBUNGA.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 16.