Støtte til personer med nedsatt funksjonsevner

Formål

Kongo er et av de landene som har ratifisert de fleste av de internasjonale menneskerettighetene som garanterer nytelsen av en rekke rettigheter. Grunnloven anerkjenner like rettigheter til alle borgere, men nytelsen av disse rettighetene oppleves ikke av hele befolkningen, spesielt personer med nedsatt funksjonsevner

Regjeringen gjør ikke nok for å fremme og beskytte rettighetene til funksjonshemmede gjennom konkrete tiltak. Lagt til dette er tabu kulturelt bundet til funksjonshemmede og deres familier.

 

Effektmål

Målet til prosjektet er for det første å bidra til å skape positive holdning rundt personer med nedsatt funksjonsevner og deres familier og bidra til å fremme deres rettigheter.

For det andre har prosjektet som mål å støtte generell utvikling og økonomisk selvstendighet av personer i målgruppen ved å starte opp et yrkes opplæringssenter for personer i målgruppen. Dette er hjelp til selvhjulpen i seg selv.

 

Resultatmål

I avslutningen av prosjektet skal følgende prosjektmål være oppnådd:

·   Holdnings skapende TV – og radio program er i rute lokalt og drevet lokalt med personer i målgruppen og andre samarbeidspartnere

·  Bevisstheten i lokal befolkning og myndigheter om ansvaret for like stilling og igangsetting av ikke diskriminerende tiltak er styrket

·   Myndighetens rolle som aktiv pådriver av likhet prinsippet blant befolkningen er styrket

·    Yrke opplæringssenter for personer med nedsatt funksjonsevner er drift og drevet lokalt. Nytteverdien av eksisterende utviklingsmidler er økt 

·       Oppfølgingsmekanismer for ivaretakelse av prosjektets resultater er definert.

 

Omfang og avgrensning

Målet til prosjektet er for det første å bidra til å skape positive holdning og generell utvikling og økonomisk selvstendighet av personer i målgruppen. Med tanken på Kongos størrelsen er det utopisk å tenke på at prosjektet skal dekke hele landet i første omgang.

En av premissene er at den skal primært avgrenses geografisk til provinsen Sør-Kivu, i byen Uvira. For å få best effekt av midlene, skal satsingen konsentreres om ett begrenset antall personer årlig som følge av formålet 2. Aktivitetene som er valgt fra oppstarten må kunne forstås i en felles sammenheng og det må finnes mulighet for merverdi ved erfaringsutveksling, at effektene forsterkes eller lignende. Prosjektet vil med tiden kunne utvides til andre byer ved at erfaring overføres til nye prosjekter. Det er et mål at satsingen bidrar til mobilisering av nærmiljø, frivillighet, offentlige myndigheter og næringsliv.