Medlemskap

Fuliru og virafamilier, nevøer, nieser og enkeltpersoner i Norge og som har fylt 16 år og som støtter og sier seg enig i foreningens formålsparagraf, kan bli medlem av foreningen. Søknad om medlemskap sendes foreningens styre, som må behandle søknaden innen en måned. Styret kan avslå en søknad om medlemskap. Dette krever enighet i foreningens styre. Grunnen til avslaget skal skriftlig meddeles den/de det gjelder. Personer som har søkt om medlemskap og fått avslag, kan søke medlemskap på nytt etter ett år fra den dato de mottok beskjed om avslaget. Personer som tas opp som medlem, skal også meddeles dette skriftlig